KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Websitemiz www.kiru-co.com (Zahide Oylum Altuncuoğlu Şahıs Firması), kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak www.kiru-co.com internet sayfası (Zahide Oylum Altuncuoğlu Şahıs Firması) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, çalışma süreçlerinin ve yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, elektronik güvenliğin sağlanması ve geliştirilmesi amaçlarıyla ve ayrıca www.kiru-co.com internet sayfasının hizmet politikalarının yürütülmesinin temini, www.kiru-co.com internet sayfasıyla ilişkili olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, www.kiru-co.com internet sayfasında sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, sayfanın geliştirilmesi ve amaca hizmet eden hale getirilmesi, www.kiru-co.com internet sayfasında sunulan ürün ve hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için; 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için, www.kiru-co.com internet sayfasının ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla, tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak 6698 sayılı KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda (b) maddesinde belirtilen amaçlarla faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlara, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlara ve iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan ürün ve hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlara 6698 sayılı KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

www.kiru-co.com internet sayfası tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak toplanan kişisel verileriniz; yürürlükteki ilgili kanunlar çerçevesinde ve bağıtlanan sözleşmelerde yer alan amaçlar doğrultusunda, ticari faaliyetlerimizi ve operasyonel süreçlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 Kişisel verileriniz, www.kiru-co.com internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verileriniz, yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini info@kiru-co.com adresine yöneltebilir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.kiru-co.com internet sayfası, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ine uygun olarak iletmeniz durumunda www.kiru-co.com internet sayfası, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde www.kiru-co.com internet sayfası tarafından veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da www.kiru-co.com internet sayfasına daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. 

Başvurunuzda;

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

e) Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@kiru-co.com e-posta adresine yapabilirsiniz.